Kattints az EMKA blogra, az Erdélyi Magyarokért Közhasznú Alapítvány hivatalos blogjára!

Friss hírek és képes beszámolók akciónkról, aktuális eseményeinkről, leírások az általunk szervezett eseményekről és sok-sok egyéb érdekesség.

Ezt a beszélgetést abból a felindulásból indítom, hogy itt kezdjünk beszélgetni a szépről. Szép ami könyvben, papíron vagy monitoron ér el minket.

Megtekintések: 2780

Válaszoljon erre

Válasz erre a beszélgetésre

Meg felismerni végre, hogy nem muszáj ugrálni. Főleg kettőt nem, ha csak egyet kérnek, s azt se előre.

A MAGYAR NEMZET
HÉT PARANCSOLATA

1. Tiszteld és szeresd a te Uradat, Istenedet, teljes szívedből, minden erődből,
és rajta kívül más istened ne legyen. Bálványt ne imádj! A pénz mindössze
eszköz, nem istenség. Érdekimádat, ön-imádat hamis utakra vezet embert és
nemzetet egyaránt.
2. Magyar mivoltodat, az Úr legszebb ajándékát, meg ne tagadd soha!
Őrizd, ápold, add át fiaidnak, mert csak addig marad rajtatok az Úr szeme,
míg e nemzethez hívek maradtok. Ki nemzetét elhagyja: az Urat tagadja meg, s
elvész nyom nélkül a népek tengerében.
3. De ne gyűlöld azt, aki más nemzethez tartozik. A gyűlölet méreg, mely
megmérgezi az elmét, és gyűlöletet terem. Rokonod minden isten-fia ember,
bármely nyelvet beszéljen is.
4. Szeress minden magyart, mert testvéred Ő: nemzeted fia. Segítsd és támogasd,
mert közös hazát adott nektek az Úr. Ki testvére ellen fordul, vagy megcsalja
azt: önmagát rövidíti meg ezzel, saját nemzetét gyöngíti, s az Úr parancsa
ellen vétkezik. Ki széthúzás magját veti el: romlást arat.
5. Ki bántja a magyart: téged is üt. Nemzeted jussát, igazát védeni kötelességed.
Csak úgy lesztek erősek, ha megvéditek egymást. Bárki magyar vesztesége
a te veszteséged is.
6. Légy becsületes, tisztességes és igaz! Ezek azok az emberi értékek, melyeken
nemzeteknek, országoknak épülniök kell. Hamis szó, hamis cselekedet ingoványba
vezet. Aki csalásra épít: nyakát töri. A felelőtlen ember homokra
épít, amit elfúj a szél, és elmos az eső. A becsületesség olyan, mint a sziklakő:
kemény és maradandó. Bár úgy tűnik ma, mintha csak a hamisak, gazok és gonoszok
számára gyümölcsözne az élet; ne irigyeld őket! Összeomlik alattuk a
csalásra épült világ. A jövendő az igazaké. Haladj csak bátran a becsület és
tisztesség útján, a jövendő az igazakkal van.
7. Legyetek bátrak és hűségesek egymáshoz és a magyar nemzethez, mert az
Úr szereti a bátrakat és a hűségeseket, s megsegíti azokat, akik az igazság útjain
járnak.
Őrizzétek szívetekben ezeket a parancsolatokat, s meglássátok: az Úr veletek
lesz!

Wass Albert (1993. május)

Kedves Huba!...ajánlom saját szép szavaimat:

  Communio

 Száz kenyérmorzsa,száz csepp bor,

 Áldozhatsz ezer jó szóval,

 Lelkedben kell felkészülve légy,

 hogy megérezd ha itt a pillanat.

 Nem kér tőled megbánást a világ,

 Jóságot adj s te is jót kívánj.

 Ne pálmaágat teríts az útra

 ha kertedben csak szomorúfűz van.

 Magad helyett add csak magad

 s nem baj ha csak morzsa az áldozat....gondoltam leírom Neked...nektek...

 

Áprily Lajos:
Kalács, keddi kalács


Már szombat este megsütötte 
anyám. És reggel már adott. 
Az aranya besugarazta 
a harangos vasárnapot. 

Vasárnap estig nem fogyott el, 
fénye áthullt az ünnepen. 
Még hétfőn is jutott belőle. 
És kedden is. De csak nekem. 

Ma sem tudom, hol rejtegette, 
melyik fiókból jött elő, 
de olyan áldott volt az íze, 
olyan hétköznap-szentelő. 

Az asztalkendőből kibukkant 
szép sárga fénnyel: Itt vagyok. 
Nagy árnyékok, fekete gondok, 
még várjatok, maradjatok. 

Igénytelen polgár-kalács volt, 
olyan egyszerű, mint falum. 
És mégis úgy megnőtt azóta, 
mint úrvacsora-szimbolum. 

Száguldó évek távolából 
megérzem néha jószagát: 
a tűzhely tájáról elindul 
s betölt szivet, betölt szobát. 

Lelki kenyér ínség-időkben, 
verőfényes vigasztalás... 
Pedig tudom: a keze föld már. 
És nincsen több keddi kalács.

Gyönyörű ez a vers!

 

Részlet Felix Salten svájci író Bambi című gyönyörű regényéből, amiből világosan megláthatjuk, hogy általában hogyan gondolkoznak az emberek az elmúlásról, életünk őszéről:

"A rét szélén egy nagy tölgyfáról lassan hullott a levél. S hullott a többi fáról is.

A tölgy egyik ága, magasan a többi felett, egész a rétre nyúlt ki.

Legszélső ágán két levél kuksolt egymás mellett.

- Már nem úgy van, mint régen - mondta az egyik levél a másiknak.

- Nem - ismételte a másik. - Ma éjjel is annyian elmentek közülünk... Már jóformán csak mi maradtunk ezen az ágon.

- Nem lehet tudni, melyikünkön van a sor - mondta az első.

- Amikor még meleg volt, és a nap forróságot árasztott, olykor egy-egy vihar vagy felhőszakadás tört ránk, és sokan közülünk már akkor elsodródtak, holott még fiatalok voltak. Nem lehet tudni, melyikünkön a sor.

- Most a nap csak ritkán süt - sóhajtott a második levél -, és ha süt is, már nincs ereje. Új erőre volna szükségünk.

- Vajon igaz-e - kérdezte az első -, vajon igaz-e, hogy helyünkbe újak jönnek, ha mi leperegtünk, és aztán újak, mások és mindig újak?

- Biztosan igaz - suttogta a másik. - El sem tudom képzelni... Ez már meghaladja a mi fogalmainkat.

- És aztán olyan szomorúak leszünk tőle - tette hozzá az első.

Egy ideig hallgattak, aztán az első csöndesen mondta maga elé:

- Miért kell elmennünk?

A második kérdezte:

- Mi lesz velünk, ha lehullunk?

- Lehanyatlunk...

- Mi van ott lenn?

Az első felelte:

- Nem tudom. Az egyik ezt mondja, a másik azt... De senki se tudja.

A második kérdezte:

- Vajon érzünk-e még valamit? Vajon tudunk-e még valamit magunkról, ha ott lenn leszünk?

Az első ismételte:

- Ki tudná megmondani? Aki lehullott, még sose tért vissza, hogy erről beszéljen.

Újra hallgattak. Aztán az első levél gyöngéden így szólt a társához:

- Ne bánkódj olyan nagyon, hisz reszketsz már.

- Hagyd csak - felelte a másik. - Mostanában olyan könnyen reszketek. Már nem érzem magam olyan biztosan a helyemen.

- Ne beszéljünk többé ilyen dolgokról - mondta az első levél.

A másik felelte:

- Nem... hagyjuk... de... mi másról beszélhetnénk?... - Hallgatott, és kis szünet után folytatta: - Vajon ki megy el közülünk elsőnek?

- Ezzel még ráérünk - csillapította az első. - Emlékezzünk inkább a múltra. Milyen szép volt. Milyen csodálatosan szép! Amikor a nap oly forrón tűzött ránk, hogy majd kicsattantunk az egészségtől. Emlékszel még? És aztán reggel a harmat... És az enyhe, pompás éjszakák...

- Most iszonyatosak az éjjelek - panaszkodott a másik -, és nem akarnak véget érni.

- Nem szabad panaszkodnunk - mondta az első szelíden -, hiszen tovább éltünk, mint sokan-sokan közülünk.

- Ugye, nagyon megváltoztam? - érdeklődött az első levél félénken, de sürgetően.

- Szó sincs róla - erősítette az első. - Te persze azért gondolod, mert én olyan sárga és csúnya lettem, ó, nálam ez egészen más...

- Ugyan, ne tréfálj! - vágta el szavát a másik.

- De igazán úgy van - ismételte az első buzgón -, higgy nekem! Olyan szép vagy, mint az első napon. Itt-ott egy-egy vékony, sárga csík, alig lehet észrevenni, és csak még szebb leszel tőle. Higgy nekem!

- Köszönöm - suttogta a másik levél meghatottan. - Nem hiszek neked... legalábbis nem egészen... de köszönöm, hogy olyan jó vagy... te mindig olyan jó voltál hozzám. Most értem csak meg egészen, mennyire jó.

- Hallgass! - mondta az első, és maga is elhallgatott, mert a bánat szavát vette.

Most hallgattak mind a ketten. Az órák múltak.

Nedves szél húzott hidegen és ellenségesen a fák felett.

- Ó... most... - mondta a második levél - én... - Megtört a hangja. Lassan levált ágáról, és kerengélve lehullt.

Itt volt a tél."

A teljes szöveg a következőn, "Életünk Ősze" címmel:http://www.parokia.hu/forum/viewtopic.php?f=15&t=564&p=62001

   Ez a levél az Erdélyi Körök Országos Szövetségének (EKOSZ) Elnökétől jött. Továbbitjuk, abban a reményben, hogy a ,,NAGY TERVET" sikerül megakadályoznunk, ha sokan tudomást szerznek róla.

    Mindenki küldje tovább ismerőseinek. Köszönettel :        Horváthné Nagy Mária               /ENKE Elnök / Székelyföld: Román terv egy kultúra kiirtására az Európai Unióban! Tiltakozás Székelyföld feldarabolása ellen. Kedves Barátaim! Terjesszük a csatolt fájlt legszélesebb körben, beleértve a külföldön élő magyarok körét, hogy meg lehessen akadályozni Ponta román miniszterelnök Székelyföldet részeire bontó és a részeket más és más román megyékhez kapcsoló tervét, amely a székelyföldi magya- rok új közigazgatási határokkal való etnikai feloldását eredményezné...

 

Http://www.Szekelyfold_hun.pdf

ROMÁN TERV EGY KULTÚRA KIIRTÁSÁRA AZ
EURÓPAI UNIÓBAN!
A román kormány azt tervezi, hogy feldarabolja Székelyföldet (egy magyar enklávé Románia területén,
ahol a magyarok a lakosság 75%-át teszik ki) és a három magyar megyét három újonnan egybekapcsolt
területhez csatolja, ahol a magyarok jelentéktelen kisebbséggé válnának.
Az egyik ilyen új terület egy magyar megyét négy olyan román megyéhez toldaná, amelyek a
Kárpátok másik oldalán helyezkednek el!
Az újítás egyértelmű célja a székely1) kultúra kiirtása a kényszerített asszimiláció eszközével, mely
ugyanaz a módszer, mint Oroszország russzifikációjának 2) a cárok által megálmodott, majd Sztálin által
kivitelezett módszere. Sztálin azonban egyik esetben sem rombolt le közösségeket: a Hanti-Manysi
Autonóm Okrug ma is a néhány száz megmaradt, nem russzifikált oroszországi magyar otthona.
Egy még Sztálin által is elismert jogot az Európai Unióban lábbal tiporhatnak?
1960-ra Ceausescu már végrehajtott valami ahhoz hasonlót, amit a román kormány jelenleg tervez, de
1968-ban meggondolta magát és létrehozta a Székelyföldet ma is alkotó három magyar megyét,
amelyek mindegyike autonóm közigazgatással rendelkezik.
Egy még Ceausescu által is elismert jogot az Európai Unióban lábbal tiporhatnak?
A román kormány terve nemzetközi egyezményekkel, EU szabályozásokkal, és a kultúrállamokban élő
polgárok jogaival ellenkezik.
Európát annyira lefoglalja a bankok „jogainak” védelme, hogy saját állampolgárainak jogaira
már nem is figyel oda?3)
Nem Románia az egyetlen, hasonló nézeteket valló ország: Szlovákiának van egy hagyománya: az
etnikai tisztogatást elősegítő “Beneš dekrétumok”, régiók a romániaihoz hasonló reformja, majd pedig
(már az EU tagjaként) egy törvény 6000 euróig terjedő büntetést szab ki azokra, akik nyilvánosan
megszólalnak magyar nyelven!
Fiatal koromban nem erről az Európáról álmodtam!
1975-ben az Olasz Légierő tisztje voltam és Dél-Tirolban szolgáltam, amikor a régióban élő németek
autonómiájukért harcoltak. Az etnikai feszültség olyan fokra hágott, hogy a főhadiszállás azt javasolta a
csapatoknak, hogy ne hagyják el barakkjaikat csőre töltött lőfegyver nélkül, aminek magam is
engedelmeskedtem.
Milyen lenne most az életem, ha akkor lőnöm kell?
Nagyon is jól tudom, hová vezethet az etnikai feszültség!
Ezt akarják?4) Újra fel akarják lobbantani az 1956-os szellemet a magyarokban?
TÁMOGASSA A SZÉKELYEKET, EGY ELNYOMOTT, BÉKESZERETŐ NÉPET, ÉS
EGY „A NEMZETI RÉGIÓK VÉDELMÉT” SZOLGÁLÓ EURÓPAI UNIÓS JOGSZABÁLY
MEGALKOTÁSÁT MEGCÉLZÓ “EURÓPAI ÁLLAMPOLGÁRI INDÍTVÁNYUKAT”!
További információ: http://www.sznt.ro/ (6 nyelv közül választhat)
Ha szövegemet túlzottan agresszívnek (túlzottan indoeurópainak!) találja, kérem, olvassa el az alábbi,
egy romániai magyar állampolgár, a Székely Nemzeti Tanács elnöke civilizált nyílt levelét: ha Ön a világ
állampolgára, akkor érintett5), bárhol is sértenek állampolgári jogokat:
________________________________
1 A székelyek Kárpátia magyar őslakos népe: ők már akkor ott voltak, amikor az első neolitikumbéli gazdálkodók
megérkeztek keletről.
2 Lásd www.michelangelo.cn > Genetika > Magyar genetika > A finnek
3 Az én generációm hibát követett el: Európát a XIX. századi nemzetállamok közösségeként építettük fel, amelyet két
világháború határozott meg. Az európaiak új, fiatal generációinak Európát önrendelkezéssel bíró nemzeti érzelmű
népek közösségévé kellene alakítaniuk.
4 Mióta autonóm területté nyilvánították, Dél-Tirol lett a legbiztonságosabb terület Olaszországban; egy olyan hely,
ahová, amikor csak tehetem, ellátogatok.
5 … mert ha Ön Európa egyes országaiban, illetve az USA-ban élő európai, hamarosan egy kisebbséghez fog tartozni, és
úgy bánnak majd Önnel, ahogyan Ön bánt saját kisebbségeivel!
Székelyföldet az UNESCO Világörökség részévé kellene nyilvánítani: a székely kultúra halála a
legrégebbi európai kultúra lemészárlását jelentené: az európai civilizáció bölcsője volt; ne
hagyjuk, hogy ez legyen a koporsója is!
Nyílt levél Victor Ponta Úrnak, Románia miniszterelnökének
Miniszterelnök Úr!
Ön a napokban közzétette Románia régiósításának új tervét, amely Székelyföldet három különböző régióba tagolná.
Ez a terve rávilágít arra, hogy meg akarja előzni politikai ellenfeleit, akik „csak” egy nagyobb megyébe akarták
beolvasztani Székelyföldet. Ők, is, Önök is megfeledkeznek arról, hogy mindkét tervezet sérti Románia nemzetközi
kötelezettségvállalásait, a közigazgatási térkép pedig nem rajzolható át a Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló
Keretegyezménynek és a Regionális vagy kisebbségi nyelvek európai chartájának figyelmen kívül hagyásával.
Emlékeztetünk arra, hogy a megyéknél nagyobb közigazgatási egységeket létrehozó reformnak tekintettel kell
lennie a helyi közösségek akaratára, és nem lehet régióhatárokat kijelölni az érintett közösségek népszavazás útján
történő konzultálása nélkül. Mi székelyek, Székelyföld többségi lakói nem fogunk megszavazni egyetlen olyan
tervezetet sem, amely Székelyföldet szétdarabolná, vagy egy nagyobb közigazgatási egységbe tagolná.
Nem lehet figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy új régiók létrehozása érinti a statisztikai régiók (fejlesztési
régióként emlegetik nálunk) kijelölését is, amelyeket az Európai Unió azért hozatott létre a tagállamokkal, hogy
azok eszközei legyenek kohéziós politikájának, amely nem használható fegyverként a tagállamok területén élő, a
többségtől eltérő nyelvű és kultúrájú népek ellen.
Mi több, az Unió 1059/2003 számú, a statisztikai célú területi egységek nomenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról
szóló rendelete leszögezi, hogy ezeket a régiókat úgy kell kialakítani, hogy azok tükrözzék „a gazdasági, társadalmi,
történelmi, kulturális, földrajzi vagy környezeti körülményeket.”
Ennek az előírásnak a figyelembe vételével lett önálló NUTS 2 régió Dél-Tirol, Valle d’Aosta, Friuli-Venezia
Giulia, Korzika, Szardínia, Katalónia, Baszkföld, Galícia, Frízföld, Bretagne. Románia az egyetlen ország
Európában, amely a történelmi, kulturális, földrajzi követelményeket figyelmen kívül hagyta, és Székelyföldet
beleerőltette egy olyan régióba, ahol az egy tömbben élő, Székelyföldön 75%-os többséget alkotó székely-magyar
közösség részaránya 30% alatt van. Az ön által bemutatott tervezet a jelenlegi helyzetünket tovább akarja rontani, és
fel akarja „robbantani” a történelmileg, kulturálisan, nyelvileg egységes Székelyföldet.
Az idézett uniós rendelet azt is kimondja, hogy a NUTS osztályozást nem szabad túl gyakran módosítani, annak
hosszútávon stabilnak kell lennie. Az önök tervezetéről azt biztosan nem lehet elmondani, hogy hosszú távú
stabilitást biztosítana, hiszen alapja nem a társadalmi kohézió, a régió lakóinak szolidaritása, nyelvi, kulturális,
társadalmi, és földrajzi egysége, hanem az állampolitikai rangra emelt nacionalizmus.
Hadd emlékeztessünk arra, hogy Nicolae Ceausescu a falvakat azért akarta lerombolni, hogy eltűnjön Románia
térképéről több ezer magyar falu minden műemléke, temploma, temetője, eltűnjön minden bizonyítéka a magyarság
történelmi jelenlétének Erdélyben. Ceausescu sem vette észre, hogy nemcsak a magyarok, de egész Románia ellen,
saját népe ellen is cselekszik. Hasonlóan az Önök terve is ellentmond a gazdasági racionalitásnak is, nem hogy
előmozdítaná, hanem lehetetlenné teszi Romániában az Unió kohéziós politikáját, és mélyebb válságba taszítja az
országot, amelynek jövőjéért Ön és kormánya felelős.
Végül biztosítom Önt, hogy mi székelyek nem fogjuk engedni szülőföldünket a hozzánemértés és a gyűlölet
prédájává tenni, ha kell a polgári engedetlenség eszközével is élni fogunk, hogy Székelyföld egységét megőrizzük.
Van viszont egy másik, Románia szempontjából előnyösebb út a közigazgatási reform felé. Ha az Ön kormánya
tiszteletbe kívánja tartani Románia alkotmányát, és mindazokat a nemzetközi szerződéseket, amelyeknek Románia
részes állama, akkor a Ioan Stanomir professzor által vezetett szakértői bizottság jelentését tekintik Önök is a
közigazgatási reform kiindulási pontjának, és ez a párbeszéd és együttműködés alapja lehet. Mi készek vagyunk a
párbeszédre, az együttműködésre, de csakis akkor, ha az Önök politikája a helyi közösségek szabad akaratára, az
állampolgárok közti szolidaritásra és konstruktív együttműködésre épül.
A választás felelőssége Öné miniszterelnök úr: a párbeszédet és a társadalmi békét választja, vagy a nemzetiségi
feszültségek elmélyítését? Mi a béke, a párbeszéd és az együttműködés oldalán állunk.
Befejezésül felhívjuk a figyelmét arra, hogy a székely nép és hazája, Székelyföld eleven valóság lesz akkor is,
amikor a beolvasztásunkat, szétszórásunkat célzó tervezetek rég feledésbe merültek.
Izsák Balázs
A Székely Nemzeti Tanács elnöke
Marosvásárhely 2012. május 13.
Székelyföldre és a székelyekre vonatkozó tájékoztatás
Székelyföld a kommunizmus korában
1. ábra Romániában 1952-ben hozták létre a Magyar Autonóm Tartományt, amely lefödte Székelyföldet.
2. ábra 1960-ban úgy szervezték át a Magyar Autonóm Tartományt, hogy a magyar népesség aránya csökkenjen, és
Maros Magyar Autonóm Tartománynak nevezik el. 1968-ban Nicolae Ceausescu végleges felszámolja a tartományt,
és megteremti a ma is érvényben levő megyerendszert.
3. ábra Románia jelenlegi közigazgatási beosztása és NUTS-II régiói
4. ábra Erdély és a Középrégió. A székelyek Kovászna, Hargita és Maros megye területén élnek. Traian Basescu és
PDL kormány a NUTS-II régiókat akarta közigazgatási egységekké változtatni, és egyben megszüntetni a
megyéket.
5. ábra Székely népesség Kovászna, Hargita és Maros megyében
6. ábra Victor Ponta miniszterelnök pártjának, az USL-nek a terve az új közigazgatási egységek létrehozásáról. A
kék vonallal körülhatárolt Maros, Hargita és Kovászna megyét három különböző közigazgatási egység között
osztaná el.
Felhívás a Székely Nemzeti Tanács uniós polgári kezdeményezésének támogatóihoz
A Székely Nemzeti Tanács, nem sokkal a polgári kezdeményezést lehetővé tevő Lisszaboni Szerződés
aláírása után, 2008 februárjában határozatot fogadott el, amelynek értelmében egy uniós szintű szabályozást
kezdeményez az Európai Unióban élő, szülőföldjükön őshonos népek és népcsoportok jogaira vonatkozóan, különös
tekintettel az önrendelkezés jogára. A későbbiekben ezt a határozatát megerősítette, és konkrét lépéseket tett a
kezdeményezés elindítása érdekében.
A cél egy olyan uniós szintű jogszabály elfogadtatása, amely a nemzeti, nyelvi, kulturális sajátosságokat
őrző Európai régiókat megvédi a hátrányos gazdasági megkülönböztetéstől, illetve úgy biztosítja gazdasági
fejlődésüket, hogy regionális identitásuk közben ne sérüljön, vagyis nemzeti, nyelvi, kulturális sajátosságaik
változatlanul fennmaradjanak. Meggyőződésünk, hogy ezt úgy lehet elérni, ha az adott régiók számára biztosítják a
regionális önkormányzás többlethatáskörökkel felruházott intézményeit, amelyeknek elegendő hatáskörrel kell
rendelkezniük a régió sajátosságainak fenntartásához, és megfelelő gazdasági fejlődéséhez, hogy az Unió átfogó,
harmonikus fejlődése fenntartható legyen, és ezzel párhuzamosan kulturális sokszínűsége is fennmaradjon.
A kezdeményezés sikere érdekében egymillió aláírást kell összegyűjteni, legkevesebb hét országából az
Európai Uniónak. Erre egy év áll rendelkezésre a kezdeményezés nyilvántartásba vételétől számítva. Az elvárásnak
úgy tudunk megfelelni, ha a bejegyzést megelőzően megkezdjük az önkéntes munkatársak, aláírásgyűjtők
toborzását. Erre egy internetes oldalt nyitottunk, amelynek címe: www.nationalregions.eu
Kérem a Székely Nemzeti Tanács küldötteit, szimpatizánsait, a székelyföldi önkormányzatokat és civil
szervezeteket, minden magyarországi szövetségesünket, az európai nemzeti régiók védelmében érintetteket, az
Európai Unió minden olyan polgárát, aki az európai demokrácia elmélyítésében érdekelt, hogy iratkozzon fel az
önkéntes munkatársak közé a fent jelzett honlapon. A megadott email címre pontos tájékoztatást fogunk küldeni
minden önkéntes munkatársunknak a további tennivalókra vonatkozóan.
Marosvásárhely 2012. április.23.
Izsák Balázs
A Székely Nemzeti Tanács elnöke
SZÉKELYFÖLDI NEMZETI BIZOTTMÁNY
Csíksomlyó (Csíkszereda), Kájoni János u. 1. Fodor Ház
To
JOSEF BORRELL FONTELES
President of EP
B 1047 BRUXELLES
Rue Wiertstrat 60
Petition concerning the autonomy of Székely-land
At the occasion of the decisions to be taken concerning the accession of Romania to the European Union we wish to put
the unresolved ethnic problem of the Székely (siculi) before the international community.
One of Europe's most ancient native people, the Székely (Siculi) live along the Carpathian Mountains at the Eastern
part of Transylvania, in the center of today's Romania. Whereas their language is Hungarian, their mentality, customs,
popular mind and traditions differ from that of other Hungarians in the Carpathian Basin.
According to written sources, the Székely already enjoyed special privileges in Attila's Hun Empire. At that time they
took major decisions in the so-called People's Assemblies. As of 800 A.D. it was the National Assembly, which played
the same role. In return for their obligatory military service they retained their ancient Constitution, customary law,
their own judges and particular inheritance rights. They were called "Székely Nation" according to the legal status they
possessed for the last thousand years. The Székely Nation ensured that each of its members benefited from collective
rights. All Székely were equal under the law, all were considered noble, all had the right to freely choose their place of
living and none of them paid taxes.
Their Constitution, which reaches back to the Hun Empire and which already existed in its final form at the time of
Szent István (Saint Steven, the first crowned king of Hungary, (997-1038), crowned in 1000) was the first Constitution
in Europe, preceding England's Magna Charta (1215) and Hungary's Golden Bull (1222).
The Székely people continue practicing their traditional customs, which are part of Europe's cultural heritage. The
famous Székely gates are one example of these traditions. The ornamentation of these carved and sometimes painted
wooden gates carries messages of several thousand years. The Székely's folk music and folk-dance are authentic; their
national costumes are unique. The traditional costumes worn by women and men differ from village to village.
Their jealously guarded heritage is the Székely runic writing, which preserves for the 21st century one of humankind's
oldest writing.
According to the official Romanian statistics, the Székely region is presently inhabited by 613 000 persons, including
8% of other nations (Romanians, Saxons, Csángó-Hungarians and Roma). 96 % of the local administration is in the
hand of the Székely. There are only a few villages, which are not governed by a Székely mayor.
Contrary to the official statistics, the Churches still register more than one million Székely paying Church taxes, in spite
of the fact that the emigration of the Székely continued since 1920 in several waves and that the Romanian authorities
resettled about 100 000 Székely into other parts of Romania outside of Transylvania. This form of genocide is
corroborated by the fact that in 1914 one million Székely lived in that region and that this number has not changed
despite the natural increase in population.
I. THE AUTONOMY OF THE SZÉKELY-LAND
In the spirit of Resolution 2003/1334 of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, the Székely nation wants
to establish the most complete form of its self-government and self-determination: the territorial autonomy of Székelyland.
The effort of the Székely to establish an autonomous territory derives from the fact that for the last one thousand
years it had a special status. Their land has natural borders. In the East, it is separated from the historical parts of
Romania by the chains of the Carpathian Mountains, which are traversable through passes only; in the West, it is
separated from the rest of Transylvania by other mountains.
The Székely-land is today the most neglected, economically intentionally weakened region of Romania, in spite of the
fact that it is endowed with rich natural resources. During the last half a century Romanians have deforested huge
parts of the land and transported the wood to other parts of Romania for processing. This did not allow the
development of the wood- and furniture-industry on the land of the Székely. The game resources of the forests (beer,
dear, boar, lynx, wolf) are under exploited. Its marvelous landscape rivals that of Switzerland. It is, together with
Iceland and Hungary the richest area of the world in medicinal springs, thermal waters and hot springs.
The potential of the land is great, but the Romanian Government voluntarily cripples it. The roads are bad, the hotels
are insufficient, the thermal establishments are of minor quality and the infrastructure is weak. The enterprises are
vegetating, the banks refuse to provide credit and the functioning of the local administration is at a critical level.
Despite this situation, practically nothing trickles down from the aid provided by the EU.
The system of prefects enables the Romanian administration to provide subvention for projects only to those mayors,
who are subservient to the central authorities. Although in the land of the Székely 96% of the mayors belong to this
nation, the militiamen are all Romanians. This impossible situation hurts the self-esteem of the Székely and creates
tensions between them and the Romanian administration, in spite of the fact that there is a peaceful coexistence
between the Székely majority and Romanian minority on this territory.
70% of the inhabitants of Székely-land consist of self-supporting farmers, who barely survive on their small land.
Poverty is everywhere. Investors avoid an area without sufficient infrastructure and consequently there are no new
workplaces and the craftsmanship is regressing. This situation leads many young people to leave their land of birth and
to search for workplaces in countries of the European Union.
The Székely nation is unanimously calling for autonomy. The National Committee of Székely-land convenes the Székely
National Assembly for the 14 May 2005 in Csíksomlyó. The delegates of all settlements will be present together with
the representatives of the churches, associations, professions and enterprises. It is the Székely National Assembly,
which will declare the territorial autonomy of Székely-land and form the Székely local government. It will establish the
Székely counties, the local administrative organs (court of justice and the prosecutor's office) and other instances of
public administration.
The next day, the 15 May, the representatives of the Székely administration intend to start the coordinating
negotiations with the central government of Romania. The agreement concerning the status of autonomy must
guarantee adequate representation and effective participation of the representatives of the Székely in the decisionmaking
and public administration of the central government.
II. THE SZÉKELY-LAND AS A EUROPEAN REGION
The National Committee of Székely-land demands that the recognition of the Autonomy of Székely-land, and the
acceptance of Székely-land as a European region by the Romanian authorities be considered as prerequisites for the
accession of Romania to the European Union. At present, the Romanian government intends to divide the region in
three Euro-regions, thereby ensuring that the Székely form no majority in any one of them. This would result in mass
emigration of refugees from Székely-land to countries of the European Union. The people in Székely-land wish to
remain together in one region. They share the same identity, the same spirit, and the same cultural and religious
heritage. As they share the same past and the same present, they wish to share the same future as well. The Székely
nation wants to have a future on its traditional territory. This is why it places the creation of Székely-land's autonomy
and the recognition of this territory as a Euro-region in the package of unresolved matters of Romania's accession to
the European Union. The present action of the Székely intends to bring peace and fraternity among the people of
Romania.
Csíksomlyó, 14 March 2005.
The Administrative Body of
the National Committee of Székely-land

Tűzzük ki MINDANNYIAN a székely zászlót !!!

Drága magyar testvéreim!

Sabrag mágus vagyok, hozzátok szólok. Hozzátok kell szólnom, elérkezett az idő, hogy szóljak hozzátok.

Valamikor, nagyon régen, élt az emberiség egyik hatalmas tanítója, óriás szellemével tanította az emberiséget a szeretet hitére. Ez a hatalmas, bölcs tanító: Mithrász. Mithrász tanításai megegyeznek Jézus urunk tanításaival. Mithrász élettörténete lényegében ugyanúgy van leírva az ősi iratokban, ugyanúgy hangzik el a szájhagyományokban, mint Jézus urunké. Minden december 25.-e Mithrász születésnapja.

A szerb származású császár, Konstantin 1007-ben meghirdette a Napot. A kereszténység lerombolta az alexandriai könyvtárat, hogy ne maradjon semmi, ami visszaemlékeztet a régmúltra. Így tüntették el a Mithrász életéről szóló valamennyi könyvet, valamennyi emlékezést, hogy ne legyen visszaemlékezés a szeretet hitére. Később, nagyon sajnálatos módon ugyanez megtörtént Magyarországon. II. Szilveszter pápa tanácsolására a szentnek nevezett István kiirttatta a magyar őstörténelem minden írásos bizonyítékát. Kiirtatta azzal, hogy irtassék ki minden rovásírással írott szent könyv, hogy megszűnjön a visszaemlékezés, visszavágyódás a pogány múltra. Ezt tették. Ezt tették a magyar ősi hittel, a magyar ember őshitével, amelyet őseitől örökölt, amelyben hitte az egy Teremtő Istent és nem mást. A magyar ember nem imádott soha semmit, csak a Teremtő Urat. A Teremtő Úr ismerete abban fejeződött ki, hogy a magyar nép tudósai, táltosai, aranyasszonyai és bölcs emberei, mágusai, a nemzet nagy tanítói mindent megtettek, hogy ismertessék a Teremtő Úr akaratát az emberiséggel abból kiindulva, hogy körülöttünk olyan világ létezik, amelynek megismerése szent kötelessége az embernek, tisztelni mindazt, amit a Teremtő Úr teremtett itt a Földön és a távoli világokban. Itt a Földön az emberiség fölismerte, a magyar nép ősei fölismerték, hogy a Teremtő Úr élhetővé, széppé teremtette a Földet, a Földanyánkat, és a rajta lévő mindeneket: állat- és növényvilágot, vizet, levegőt. A magyar ember ősei fölismerték a természet fölismerhető törvényszerűségeit, megismerték a bolygók járását, megismerték a Nap természetét, az életet adó Nap természetét. Fölismerték a levegő, a víz, a tűz a növényeknek a tulajdonságait, milyenségét, és fölismerték azt, hogy mindezek birtoklásával teszi széppé, gyönyörűvé az életet a Teremtő Úr az ő akarása szerint.

Képzelj el egy föld alatti, barlangszerű szálláson - amelynek bejárata a fény felé tárul, és olyan tág, mint a barlang - embereket, gyerekségüktől fogva lábuknál és nyakuknál megbéklyózva, hogy egy helyen kell ülniük, és csak előre nézhetnek; fejüket a béklyóktól nem tekerhetik körbe: a hátuk mögül, föntről, lobogó tűz világít; e tűz és a béklyózottak között fent út vezet, ennek hosszában alacsony fal épült, mint amilyen a közönség és a bűvészek között lévő kerítés, mikor az utóbbiak csodákat mutogatnak. (...)
Ha valamelyiküket föloldoznák és kényszerítenék, hogy álljon föl, tekergesse a nyakát, lépkedjen, pillantson a fénybe, mindezt kínlódva tenné, és a nagy sugárzástól képtelen volna észrevenni, aminek az árnyképét látta; mit gondolsz, mit szólna, ha valaki azt mondaná neki: előbb csak üres semmiségeket látott, most viszont sokkal helyesebben lát, mert közelebb került a valósághoz, és igazibb lét felé fordult, és rámutatva az úton járókra, kényszerítené őt, hogy feleljen a kérdésre: mi az? Szerinted nem volna zavarban, és nem azt hinné, hogy amit előbb látott, sokkal igazabb valóság, mint amit most mutatnak neki? (...)
És ha valaki erőnek erejével fölvonszolná a szirtes meredélyen, és nem bocsátaná el, míg ki nem vezette a napvilágra, vajon nem kínlódnék szegény, nem zsémbelődnék, hogy miért húzzák-nyúzzák, és mikor kijutna a fényre, a nagy sugárzástól káprázó szeme látna-e valamit is abból, amit igazi világnak tekintünk? (...)
Gondolom, előbb hozzá kellene edződnie, hogy a fentieket láthassa. Először csak az árnyképeket látná, aztán emberek és más dolgok vízi tükörképét, később magukat a dolgokat; aztán már könnyebben szemlélhetné a csillagokat és az eget, persze csak éjjel, amikor a csillag és a Hold fényét pillantaná meg, mintha nappal nézné a Napot és annak fényét. (...)
És ha ismét amaz árnyak böngészésében kellene versengenie az ottani örökös rabokkal, és vakoskodnék csak, míg a szeme meg nem szokná a sötétet - és ez az idő, míg megszokná, nem is volna rövid -, hát nem kacagnák ki, nem mondanák-e róla: úgy kell neki, miért ment fel, íme szeme világát vesztve jött vissza, hát lám, nem éri meg a felmenetel! És ha valaki eztán megpróbálná béklyóikat megoldani, és felvezetni őket, azt, ha nyakon csíphetnék és megölhetnék - vajon nem ölnék-e meg? (...)
Ezt a képet, Glaukón, egészében alkalmazd előbbi eszmecserénkre. A szemünk elé táruló világot hasonlítsd a börtönszálláshoz, a benne égő tűz fényét a Nap sugarához, és ha a feljutást és a fenti dolgok szemléletét azonosítod azzal, ahogy a lélek felszáll a gondolat világába, nem jársz messze az én elképzelésemtől - ha már hallani óhajtod. De isten tudja, igaz-e. Én azonban így látom: a megismerhető dolgok közül a legvégső a jó ideája, ami azonban nagyon nehezen pillantható meg, de ha megláttuk, azt kell következtetnünk róla, hogy mindnyájunk számára ő minden helyességnek és szépségnek az oka; ő szüli a látható világban a fényt és a fény Urát; a gondolat világában pedig mint Úr osztja az igazságot és az észt; és őt kell szemlélnie annak, aki a magán- és közéletben okosan akar cselekedni. 

PlatónAz állam - Barlanghasonlat /részletek/

Kedves Olvasó!
A teljes könyv letölthető az Aquarius Könyvtár alkalmazásunkból ingyenesen, ezt a linket a keresőbe bemásolva:http://gnosztikuskonyvek.hu/
Platón: Az állam című művét a Hermetika mappában találja.
Az alkalmazás adatkezelése biztonságos.

"Szomorkodnak felhőim a sötétben, elfelejtik, hogy a napfényt maguk rejtették el."
RabindranathTagore

Krisztus előtt több, mint ezer évvel Zarathusztra hármasságon alapuló életszemléletet tanít, ahol az ellentétpárok: a jó és rossz, a fény és árnyék, és a többi kettősség alkotják a földi világunkat, amelyben a harmadik a figyelő Én, az egységben hívő, magát szabadnak nevelő, az Isteni Törvények Rendjét értő, jó életet választó Ember. (ifj. Csoóri Sándor: Varázsjelek)

(Azt mondja Modi professzor „A hunok története” c. munkájában, hogy: a skythaságban benfoglalt és Turán területén lakott hun nép Irán történetének legrégibb idejében és pedig a zarathustrai (Kr. e. 1000 körül) és az ezt megelőző időszakban Baktría népével szemben, mint testvérnép harcolt. Ezért kapcsolható össze Zarathusztra a magyarsággal is - állítják többen.)

RSS

Hogyan segíthetsz?

PayPal segítségével

adományozok itt

átutalással

Számlaszámunk:
10700488-66317874-51100005
(CIB Bank Zrt.)

nemzetközi átutalással
IBAN számlaszámunk:
HU62 1070 0488 6631 7874 5110 0005
SWIFT/BIC: CIBHHUHB

Az adományozás adómentes.


Önkéntes munkával

Jelentkezz és írj az alapitvany@erdelyimagyarok.com email címre!

© 2024   Created by erdelyimagyarok.com.   Működteti:

Bannerek  |  Jelentse észrevételét  |  Használati feltételek